Scope Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Access Bronze Award
Home About Us Saving & Loan Committees Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
ऋण
EMI ऋण
ऋण कम्तिमा रु. १,००,०००।– (अक्षरेपी एक लाख मात) देखि अधिकतम रु. १०,००,०००।– (अक्षरेपी दश लाख मात्र) सम्म दिने ।
ऋणको भाखा १ (एक) वर्ष देखि ५ (पाँच) वर्ष सम्म हुने ।
ऋणको व्याजदर १४.०० % कायम गर्ने ।
नियमित रुपमा तिर्नु पर्ने किस्ता छ महिना सम्म पनि नतिरेमा ऋणको ब्याजदर साविक बमोजिम गर्ने ।
ऋणमा रिबेट नदिने ।
ऋणको प्रशासनिक शुल्क निम्नानुसार गर्ने :
- १ वर्ष भाखाको ऋणमा १%
- १ वर्ष भाखाको ऋणमा १.५%
- ३ वर्ष भाखाको ऋणमा २%
- ४ देखि ५ वर्ष भाखाको ऋणमा २.५%
अन्य नियमहरुको हकमा संस्थाको ऋण नीति अनुसार हुने ।

व्याज दर - १४.०० %
 
ऋण
 
३० औं वार्षिक साधारण सभा
प्रतिवेदन पुस्तिका डाउनलोड
News & Activities News & Activities
ACCESS Brand (Bronze) प्राप्त
Posted by : Administrator on 2016-09-18
उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त / उत्कृष्ट सहकारी संस्था घोषणा
Posted by : Administrator on 2016-09-18
त्रिवर्षिय कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमको आयोजना
Posted by : Administrator on 2016-05-02
More »
 
Photo Gallery Photo Gallery
29th Annual General Meeting (AGM)   30th Sthapana Divash
29th Annual General Meeting (AGM)   30th Sthapana Divash
More »
 
 
 
 
Home About Us Introduction Goal Objectives Saving & Loan Saving Schemes Loan Schemes Committees Advisors Board of Directors Account Supervision Committee Loan Sub Committee Promotion Sub Committee Education Sub Committee Women Sub Committee Management Team Past Presidents Youth & Handicraft Sub Committee Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Copyright 2024 © SCOPE Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Website Design & Development By Ways Interactives